binder

انجمن عکاسان نگاه

Negah Photographer's Society

اساسنامه انجمن عکاسان نگاه بازگشت

“اساسنامه انجمن عکاسان نگاه”

 

فصل اول- کليات و اهداف

ماده 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن عکاسان نگاه است که در اين اساسنامه بلحاظ رعايت اختصار (انجمن) ناميده مي شود.

 

ماده2

نوع فعاليت :کليه فعاليتهاي انجمن غير سياسي و غير انتفاعي و غير دولتي بوده و ضمن رعايت کامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد موضوع تصويب نامه شماره27862/ت 31281 ه مورخ 1384/5/8 هيات محترم وزيران و اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود .

 

ماده 3

محدود فعاليت انجمن در سطح تهران است .

 

ماده 4

محل : مرکز اصلي انجمن در استان تهران شهرستان تهران

به نشاني :اتوبان حکیم غرب - اندیشه شمالی - روبروی پارک ترنم - پلاک 6 - واحد 4

تلفن :  44102253  واقع است و در صورت لزوم مي تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج کشور شعبه يا دفتر نمايندگي ايجاد نمايد .

 

ماده 5

تابعيت : انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و کليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند .

 

ماده 6

مدت فعاليت انجمن از تاريخ تاسيس به مدت 2سال مي باشد .

 

ماده 7

دارايي اوليه انجمن اعم از منقول و غير منقول مبلغ   1/000/000  ريال مي باشد .

که توسط هيات موسس تماما پرداخت شده و در اختيار انجمن قرار گرفته است .

 

ماده 8

هيات موسس انجمن اشخاصي هستند که براي تهيه مقدمات تشکيل انجمن قيام نموده و بعد از تاسيس  تحت عنوان موسس مسئوليتي نخواهد داشت .

 

ماده 9

اهداف انجمن عبارتند از :

الف) کليات

انجمن عکاسان نگاه توسط فارغ التحصيلان بخش آموزش خانه عکاسان ايران با اهداف فرهنگي و مقاصد غير سياسي ارتقاء سطح کمي و کيفي دانش و بينش عمومي و توسعه و اشاعه فرهنگ و هنر عکاسي تاسيس شده است .

ب)

1 - برگزاري سفرهاي عکاسي 

2 – تشکيل جلسات هفتگي نقد و بررسي عکس و نشستهاي داخلي

3 – برگزاري نمايشگاههاي عکس گروهي و انفرادي

4 -  پژوهش و مطالعه پيروان مسائل فرهنگي و هنر عکاسي

5 – برگزاري سمينارها و مسابقات و جشنواره هاي عکاسي

6 – ارائه آثار  عکاسي به نشريات

7 – اعزام اعضاء جهت گذراندن دورههاي خاص عکاسي

8 – ارتباط با ساير تشکل هاي عکاسي و مراکز فرهنگي و هنري و دانشگاهي و تبليغاتي

9 – ايجاد پايگاههاي اينترنتي و ايجاد سيستم اطلاع رساني پيرامون رويدادهاي عکاسي

10 – ايجاد ارشيو کتابخانه و مراکز اطلاعات

11 – ارائه مقالات تاليف و ترجمه

12 – ايجاد بانک عکس جهت فروش اثار عکاسي

13 – همکاري با ارگانها و نهادهاي مختلف جهت برگذاري سمينارها و نمايشگاههاي عکاسي

14 – تحصيل وام از اشخاص بانکها موسسات اعتباري جهت تامين اهداف انجمن

 

ماده10

شرايط عضويت:

1 – داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2 – تدين به يکي از اديان رسمي کشور

3 – قبول و اجراي اساسنامه و ايين نامه داخلي

4 – پرداخت حق عضويت به طور مرتب

5 – نداشتن پيشينه کيفري که موجب محروميت از حقوق اجتماعي مي باشد

6 – مورد قبول و تاييد کميته قرار گيرد

 

انواع عضويت:

عضويت با داشتن شرايط ماده 10 اساسنامه

 

 

فصل دوم – ساختار

ماده11

ارکان انجمن عبارتند از : 1 – مجمع عمومي 2 – هيات مديره 3 – بازرس

 

ماده12

الف) وظايف مجمع عمومي موسس:

1 – انجام اقدامات اوليه براي تاسيس

2 – تصويب طرح اساسنامه

3 – تعيين روزنامه کثيرالانتشار براي درج اگهي برگزاري اولين مجمع عمومي

4 – انتخاب اولين مديران و بازرسان و ....

تبصره 1- اکثريت لازم جهت تشکيل مجمع عمومي موسس در بار اول با حضور نصف اعضاء رسميت مي يابد و در صورت عدم حد نصاب اکثريت لازم در بار دوم با حضور يک سوم اعضا رسميت خواهد يافت.

تبصره 2- تصميمات مجمع عمومي موسس با اکثريت دو سوم آراء حاضرين اتخاذ مي شود.

 

ماده 13

ب) مجمع عمومي عادي

مجمع عمومي عادي متشکل از کليه اعضاي انجمن مي باشد و عاليترين مرجع تصميم گيري است که به صورت عادي يا فوق العاده تشکيل مي شود.

 

ماده14

مجمع عمومي عادي سالي يکبار در فروردين ماه تشکيل خواهد شد. براي رسميت جلسه حضور نصف بعلاوه يک اعضاء در بار اول با حضور هر عده از اعضاء در بار دوم تشکيل مي گردد.

تبصره 1- اکثريت لازم جهت اتخاذ تصميم مجمع عمومي عادي نصف بعلاوه يک آرا حاضرين در جلسه رسمي مجمع مي باشد مگر در خصوص انتخاب مديران يا بازرسان که با اکثريت نسبي خواهد بود.

در صورتي که در دعوت نخست ، اکثريت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل 10 روز تشکيل و با هر تعداد اعضاء حاضر ، جلسه رسميت خواهد يافت.

تبصره 2- مجع عمومي ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيات مديره يا بازرس (بازرسان) يا به در خواست يک پنجم اعضاء در صورتي که هيات مديره يا بازرسان ظرف مدت 20 روز به در خواست اعضاء مبني بر برگزاري مجمع عمومي عمل ننمايد تشکيل گردد.

تبصره 3 – دعوت براي مجمع عمومي عادي از طريق درج اگهي در روزنامه کثيرالانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاري مجمع و با دعوت ( تلفني – کتبي ) صورت مي پذيرد .

تبصره 4 – روزنامه کثيرالانتشار براي درج اگهي هاي انجمن روزنامه همشهري مي باشد .

 

ماده 15

وظايف مجمع عمومي عادي :

1 - انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان ( اصلي و علي البدل)

2 – استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره و بازرس ( بازرسان )

3 – تعيين خط مشي کلي و سالنامه انجمن

4 – بررسي و تصويب يا رد پيشنهادهاي هيات مديره

5 – تصويب ترازنامه و بودجه انجمن

6 – تعيين روزنامه کثيراالنتشار جهت درج اگهي ها و دعوتنامه ها

7 – عزل اعضاء هيات مديره و بازرسان

 

ماده 16

ج ) مجمع عمومي فوق العاده

مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشکيل خواهد شد .

1 – با در خواست اکثريت اعضاء هيات يا بازرس (بازرسان )

2 – با در خواست يک پنجم اعضاء در صورتيکه هيات مديره يا بازرسان ظرف مدت 20روز به درخواست اعضاءمبني بر برگزاري مجمع عمومي عمل ننمايد .

تبصره 1 – دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده کتبي و حداقل 10 روز قبل از تشکيل ان به اطلاع اعضاء خواهد رسيد .

تبصره 2 – اکثريت لازم جهت تشکيل مجمع عمومي فوق العاده در بار اول همان شرايط مجمع عمومي عادي مي باشد ودر بار دوم با حضور بيش از يک سوم اعضاء که حق راي دارند رسميت مي يابد .

تبصره 3 – تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با اراي دو سوم اعضاي در جلسه معتبر خواهد بود .

 

ماده 17

وظايف مجمع عمومي فوق العاده :

1 – تصويب تغييرات اساسنامه انجمن

2 – بررسي و تصويب يا رد انحلال انجمن

3 – تغييردر ميزان سرمايه انجمن

4 – انحلال انجمن قبل از موعد .

5 – هرگونه تغيير در ماهييت انجمن

 

ماده 18

مجامع عمومي توسط هيات رئيسه اي مرکب از يک رئيس  يک منشي و دو ناظر اداره مي شود.

تبصره 1 – اعضاي هيات رئيسه نبايد از بين کانديداهاي هيات مديره و بازرسان باشد و اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع عمومي انتخاب خواهند شد .

تبصره 2 – رئيس هيت مديره  رئيس هيات رئيسه مجمع عمومي خواهد بود مگر اينکه موضوع عزل يا انتخاب هيات باشد .

 

ماده 19

هيات مديره :

انجمن داراي هيات مديره مرکب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل خواهد بود .

تبصره 1 – جلسات هيات مديره با حضور بيش از نصف اعضاء رسميت يافته و تصميميات متخذه با اکثريت ارا حاضرين معتبر خواهد بود .

تبصره 2 – شرکت اعضاي هيات مديره در جلسات ضروريست و غيبت هر يک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا 4 جلسه متوالي يا 6 جلسه متناوب در حکم استعفاي عضو غايب خواهد بود .

تبصره 3 – دعوت از اعضاي هيات مديره مي بايست کتبي و شفاهي حداقل 10 روز قبل از تشکيل جلسه قانوني انجام پذيرد .

 

ماده 20

در صورت استفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يک از اعضاي هيات مديره يا بازرس عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيات مديره يا بازرسي بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.

در صورتيکه تعداد هيات مديره يا بازرسي به هر دليل کمتر از تعداد اعضاء اصلي شود  و ورود اعضاء علي البدل نيز موجب تکميل ان نشود انتخابات مجدد مجمع عمومي حسب مورد بصورت عادي يا عادي بصورت فوق العاده جهت  تکميل تعداد باقيمانده اعضاء برگزار مي گردد .

 

ماده21

هيات مديره علاوه بر جلساتي که بطور مرتب و حداقل هر ماه 2 بار تشکيل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس تشکيل جلسه فوق العاده خواهد داد.

تبصره 1 – نحوه تشکيل جلسه فوق العاده بکوجب ائين نامه داخلي است که به تصويب هيات مديره خواهد رسيد .

 

ماده22

اعضاي هيات مديره در اولين جلسه که بعد از انتخاب شدن تشکيل مي دهند از بين خود يک نفر رئيس و يک نفر نايب رئيس و يک نفر خزانه دار انتخاب خواهد نمود . حدود اختيارات انه را اساسنامه انجمن يا ايين نامه اي که به تصويب هيئت مديره خواهد رسيد مشخص مي نمايد.

تبصره 1 – هيات مديره در هر موقع مي تواند افراد فوق الذکر را از سمت هاي مذکور عزل کند .

تبصره 2 – هيات مديره در صورت نياز مي تواند سمت يا سمتهاي ديگري براي ساير اعضاء هيات مديره تعريف نمايد .

 

ماده 22

هيات مديره براي مدت 2 سال انتخاب خواهد شد . انتخاب مجدد اعضاي هيات مديره براي دوره هاي بعدي بلامانع بوده همچنين هيات مديره موظف است حداکثر 3 ماه قبل از پايان تصدي خود از مجمع عمومي عادي بمنظور انتخابات هيات مديره جديد دعوت نمايد . هيات مديره قبل از درج اگهي در روزنامه کثيرالنتشار موظف است دستور کار مجمع عمومي و زمان برگزاري ان را به تائيد مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 10 روز قبل از پايان تصدي خود نتيجه انتخابات را به مراجع ذي ربط و ذيصلاح اعلام خواهد نمود .

 

ماده 24

هيات مديره نماينده قانوني (انجمن ) بوده و وظايف و اختيارات ان بشرح ذيل مي باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول رسيدگي به حسابها پرداخت ديون و وصول مطالبات اجراي مصوبات مجامع عمومي افتتاح حساب در بانکها طي انجام تشريفات قانوني تعقيب جريانان قضائي و اداري و ثبتي در کليه مراحل قانوني در محاکم و تعيين حکم و تعيين وکيل و عزل ان قطع و فصل دعاوي از طريق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توکيل و ساير وظايفي که بر اساس اساسنامه به هيات مديره واگذار گرديده بطور کلي هيات مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد پس از تصويب مجمع بنام انجمن انجام دهد .

تبصره 1- هيات مديره پس از تصويب مي تواند در انجام معاملات و يا پرداخت هزينه هاي جاري انجمن تا مبلغ 3/000/000 ريال تصويب مجمع راسا اقدام نمايد .

 

بازرسان

ماده 25

مجمع عمومي يک نفر را بعنوان بازرس اصلي و يک نفر را بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يکسال انتخاب خواهد نمود .

 

ماده 26

اشخاص زير نمي توانند به سمت بازرس انتخاب شوند :

1 – کساني که به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعي دادگاه اجتماعي کلا يا بعضا محروم شده باشند در مدت محروميت .

2 – مديران و مدير عامل

3 – اقرباي سببي و نسبي مديران عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

4 – همسر اشخاص مذکور در بند 2

تبصره 1 – انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است

 

ماده 27

وظايف بازرس بشرح ذيل است :

1 – بررسي کليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

2 – مطالعه گزارش سالانه هيات مديره مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملکرد براي اطلاع مجمع عمومي

3 – گزارش هر گونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه و قوانين موضوعه به مجمع عمومي

4 – بازرس بايد درباره صحت صورت دارايي و عملکرد هيات مديره و درباره صحت مطالب و اطلاعاتي که مديران در اختيار مجمع عمومي گذاشته اند کتبا اظهار نظر نمايد .

5 – ساير وظايفي که اساسنامه ايين نامه داخلي انجمن قوانين و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است .

تبصره 1- بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيات مديره شرکت نمايد .

 

ماده28

بازرس مي تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشکيل جلسه فوق العاده مجمع عمومي را بنمايد .

 

ماده 29

در صورت فوت يا استعفا يا معذوريت بازرس اصلي يا سلب شرايط از او بازرس علي البدل بجاي او انجام وظيفه خواهد نمود.

 

ماده30

هيات مديره مدير عامل و بازرسان تا زمانيکه جانشين انها از سوي مجمع عمومي انتخاب نشده است به مسوليت خود باقي خواهد بود .

تبصره1 – جز درباره موضوعاتي که به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره ان در صلاحيت خاص مجمع عمومي است هيات مديره کليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط بر رعايت اهداف انجمن  دارا  مي باشد .

 

ماده 31

هيات مديره از بين خود يا خارج يک نفر را به سمت مديريت عامل انتخاب نمود و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين نمايد .

تبصره 1- مدير عامل نمي تواند در عين حال رئيس هيات مديره باشد مگر با تصويب سه چهارم ارا حاضرين در مجمع عمومي

 

ماده32

مدير عامل اجرايي انجمن است و در حدود اختياراتي که از طرف هيات مديره و اساسنامه به وي تفويض مي گردد نماينده انجمن محسوب شده و از طرف هيت مديره حق امضاء دارد .

تبصره 1- عزل مدير عامل از اختيارات هيات مديره مي باشد.

تبصره 2- اگر مدير عامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضو يتش در هيات مديره بيشتر نخواهد بود .

تبصره 3- کليه اسناد و اوراق بهادر و تعهداور با امضاي مدير عامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار رئيس يا نايب رئيس هيات مديره و مهر (انجمن) معتبر خواهد بود .

 

ماده33

مدير عامل مجري مصوبات مجمع عمومي و هيات مديره و داراي اختيارات و ميئوليتها ي ذيل مي باشد :

1 – نمايندگي قانوني در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي .

2- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و با تصويب هيات مديره .

3- نگهداري دارايي اموال حسابها اسناد و دفاتر موسسه

4- اعمال اختياراتي که بصورت موردي يا مقطعي از جانب (هيات مديره) به وي تفويض شده باشد

5- ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه گسترش بهبود و هماهنگي در فعاليت انجمن به هيات مديره جهت ارائه مجمع عمومي

6- تهيه پيش نويس ترازنامه بودجه خط مشي و گزارش ساليانه جهت بررسي هيات مديره و ارسال به مجمع عمومي

7- تهيه پيش نويس ايين نامه هاي مورد لزوم جهت طرح و تصميم گيري در هيات مديره

8- نظارت و ايجاد هماهنگي در فعاليت شعب نمايندگي ها و دفاتر پس از طي مراحل قانوني

9- پيشنهاد برگزاري جلسه مجمع عمومي فوق العاده با ذکر علل موجه براي تصويب به هيات مديره

10- انجام ساير وظايف و اختياراتي که طبق قانون و ايين نامه هاي مصوب و اين اساسنامه به مدير عامل محول شده يا بشود

 

ماده34

حقوق و مزاياي مدير عامل بوسيله هيات مديره تعيين مي شود

در صورتيکه مدير عامل از اعضاء هيات مديره مديره نباشد بدون داشتن حق راي مي تواند در جلسات هيات مديره شرکت نمايد

 

ماده35

مدت ماموريت مدير عامل از مدت ماموريت هيات مديره تجاوز نخواهد و تغيير يا تجديد انتخاب او نيز بلامانع است به هر صورت مدير عامل در صورت انقضاء مدت ماموريت موظف است تا تعيين جانشين وظايف محوله را نيز انجام دهد .

 

فصل سوم – بودجه مواد متفرقه

ماده 36

بودجه انجمن از طريق ذيل تامين مي شود

1 - دريافت حق عضويت

2 – قبول هدايا از طرف نهادهاي دولتي و افراد حقيقي

3 – کمکهاي مردمي

4 – درامدهاي حاصل از فعاليتهاي انجمن

5 – دريافت کمکهاي نقدي و غير نقدي از طرف نهادها و افراد حقيقي

 

ماده37

درامد و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان ان در پايان هر سال مالي به مراجع ذي ربط ارائه خواهد شد

تبصره 1 – انجمن مکلف است کليه درامد حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف نمايد و چنانچه وجوهي مازاد بر هزينه هاي جاري موجود است در حساب مخصوصي بنام انجمن نزد يکي از بانکهاي رسمي کشور ايران نگهداري نمايد.

تبصره 2 – سال مالي انجمن منطبق با سال شمسي بوده و همواره در پايان اسفند ماه ختم مي شود به استثناء سال مالي اول که از بدو تاسيس لغايت اسفند ماه همان سال خواهد بود

کليه مدارک پروندها و مکاتبات در دفتر مرکزي انجمن نگهداري مي شود

تبصره 3 – مکاتبات رسمي انجمن با امضاء دبير انجمن صورت مي پذيرد

تبصره 4 – مصوبات و صورتجسات هيات مديره در دفاتر مخصوصي بترتيب تاريخ ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد.

 

ماده38

هيت مديره مکلف است هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعاليت اعلام نمايد

 

ماده39

هيت مديره مکلف است محل انجمن و تغييرات بعدي ان را به مرجع صادر کننده پروانه فعاليت اعلام نمايد

 

ماده42

انتشار هر گونه مطبوعه اي توسط انجمن پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تحصيل پروانه انتشار با رعايت کامل قانون مطبوعات انجام خواهد شد

 

ماده43

مواردي که در اين اساسنامه پيش بيني نشده است بر اساس ايين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد تصويب ناه شماره 27862/ ت 31281 ه 1384 و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد

 

ماده44

اين اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 44 ماده و 34 تبصره در نشست مورخ 1386/2/25 هيات موسس به تصويب رسيد .