binder

انجمن عکاسان نگاه

Negah Photographer's Society

اسامی پذیرفته شدگان عضوگیری تیرماه

اسامی پذیرفته شدگان عضوگیری تیرماه

اسامی پذیرفته شدگان ثبت نام تیرماه

۱-خانم فریبا ربانی

لطف کنند ظرف مدت ۷ روز با مراجعه به سابت انجمن با گذرواژه و رمز ورود که در هنگام ثبت نام دریافت کردید  برای واریز شهریه سالانه و تکمیل ثبت نام اقدام نمایید.

تاریخ خبر: ۱۴۰۲/۰۴/۱۹